-->

200 Contoh "Babasan Jeung Paribasa Sunda"

200 Contoh "Babasan Jeung Paribasa Sunda" || Dijelaskan bahwa Babasan dan Paribasa sunda adalah merupakan bukti kekayaan Bahasa Sunda yang merupakan susunan kata yang sudah merupakan satu kesatuan, dan mengandung arti bukan kata-perkata. Babasan, kalau dalam Bahasa Inggris disebut "idiom". Pernyataan tersebut diterjemahkan dari Buku 1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda, Cetakan Pustaka Setia, yang disusun oleh Drs. Budi Rahayu Tamsah, Drs. Dadan Djuanda dan Dra. Tati Purmawati, Sang Penulisnya menyatakan bahwa "Babasan sareng paribasa sunda teh mangrupi buktos kabeungharan kecap basa sunda. Dina ungkara basa anu saeutik patri, tur umumna murwakanti, tiasa kagambar angen-angen, adat cahara, sareng palasipah urang sunda enggoning hirup kumbuh"

BABASAN  nyaeta pakeman basa anu ungkarana jeung hartina geus matok. Babasan ungkarana parondok, umumna ngan diwangun ku dua kecap sarta ngandung harti siloka (kiasan). Babasan lolobana ngagambarkeun pasipatan jalma.

PARIBASA nyaeta pakeman basa sunda anu ungkarana leuwih panjang tibatan babasan. Paribasa umumna ngandung harti anu leuwih jero, aya anu eusina pangjurung laku jeung aya oge anu mangrupa pieunteungeun. Ini beberapa contoh dari paribasa basa sunda dan artinya.

Baik babasan maupun paribasa merupakan bahasa pakeman (sudah baku) yang merupakan satu kesatuan, yang artinya akan berubah bila diubah baik susunan maupun pengucapannya. Bilamana ditambah atau dikurangi atau diganti dengan bahasa sunda halus/ sunda lemes, sifat dan artinya jadi berubah dan akan terdengar aneh pula.

Berikut disajikan 200 contoh gabungan Babasan dan Paribasa yang sering digunakan dalam percakapan Bahasa Sunda:
 1. Atah anjang = langka silih anjangan
 2. Adigung adiguna = takabur, sombong
 3. Ambek nyedek tanaga midek = napsu gede tapi tanaga euweuh
 4. Anjing ngagogogan kalong = mikahayang nu lain-lain
 5. Adat kakurung ku iga = lampah goreng hese leungitna
 6. Alak paul = jauh pisan
 7. Aki-aki tujuh mulud = geus kolot pisan
 8. Ayem tengtrem = tenang taya kasieun
 9. Asa teu beungeutan = awahing / bakat ku era
 10. Anu borok dirorojok, nu titeuleum disimbeuhan = mupuas ka nu keur cilaka
 11. Amis budi = hade paroman
 12. Aya jurig tumpak kuda = aya milik nu teu disangka-sangka
 13. Aya jalan komo meuntas = aya kahayang, tambah aya nu ngajak
 14. Awewe dulang tinande = awewe nurutkeun kumaha salaki
 15. Amis daging = babari katerap panyakit
 16. Abong letah teu tulangan = sagala dicaritakeun sanajan pakinyarieun batur
 17. Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecah sawed = ari umur geus kolot tapi ari kahayang siga budak ngora
 18. Agul ku payung butut = agul ku turunan
 19. Aya pikir kadua leutik = aya kahayang
 20. Asa ditonjok congcot = ngarasa bungah pisan
 21. Adean ku kuda beureum = ginding ku pakean meunang nginjeum
 22. Birit aseupan = teu daek cicing
 23. Biwir nyiru rombengeun = resep nyaritakeun rusiah atawa kasalahan batur
 24. Bengkung ngariung, bongkok ngaronyok = sauyunan, ngariung babarengan
 25. Beurat birit = hese dititah
 26. Bali geusan ngajadi = lemah cai kalahiran
 27. Balungbang timur = nuduhkeun hate beresih
 28. Bobot sapanon carang sapakan = aya kakurangan
 29. Bilatung ninggang dage = bungah pisan
 30. Batok bulu eusi madu = ninggang lain pitempateunana
 31. Badak cihea = degig
 32. Bonteng ngalawan kadu = nu hengker ngalawan nu bedas
 33. Babalik pikir = insap
 34. Balik pepeh = nu gering teu daek cicing
 35. Balik ka temen = asal banyol jadi pasea
 36. Buntut kasiran = medit
 37. Bodo alewoh = bodo tapi daek tatanya
 38. Bodo kawas kebo = bodo kacida
 39. Beja mah beje = beja ulah waka dipercaya
 40. Bancang pakewuh = pikasusaheun
 41. Budak keur meujeuhna bilatung dulang = keur meujeuhna beuki dahar
 42. Bulu kapaut = kabawa ku batur
 43. Balabar kawat = beja nu sumebar
 44. Beak dengkak = sagala ikhtiar geus diusahakeun tapi can aya hasil
 45. Batan kapok kalah gawok = batan eureun kalah maceuh
 46. Buruk-buruk papan jati = hade goreng dulur sorangan
 47. Cueut ka hareup = tereh maot
 48. Deukeut-deukeut anak taleus = deukeut tapi taya nu nyahoeun
 49. Disakompet daunkeun = disamarutkeun
 50. Dibejer beaskeun = dijentrekeun, dieceskeun
 51. dogdog pangrewong = acara panambah
 52. Dibabuklalaykeun = dibabuk ngenca ngatuhu
 53. Dagang oncom rancatan emas = teu saimbang
 54. Dihin pinasti anyar pinanggih = papasten geus ditangtukeun ku Gusti Alloh
 55. Dug hulu pet nyawa = usaha satekah polah
 56. Elmu ajug = bisa mapatahan batur, ari sorangan teu bisa ngamalkeun
 57. Gantung denge = masih dedengeeun
 58. Ginding kekempis = ginding tapi sakuna kosong
 59. Gede gunung pananggeuhan = boga andelan pedah boga dulur beunghar
 60. Garo mengmengan = taya kasabaran
 61. Galegeh gado = sagala dicaritakeun
 62. Garo singsat = pagawean awewe dina aya ka teu panuju
 63. Gurat batu = pageuh kana janji atawa mawa karep sorangan
 64. Goong saba karia = nonjolkeun maneh sangkan kapake ku dunungan
 65. Goong nabeuh maneh = ngagulkeun diri sorangan
 66. Getas harupateun = gancang napsu
 67. Gindi pikir belang bayah = goreng hate
 68. Hampang birit = daekan kana gawe
 69. Hambur congcot murah bacot = goreng carek tapi berehan
 70. Heuras genggerong = omonganana sugal
 71. Hade gogog hade tagog = jalma sopan
 72. Hutang salaput hulu = hutangna ka ditu ka dieu
 73. Hurung nangtung siang leumpang = nu beunghar pangabogana dipake
 74. Hejo tihang = sok pundah-pindah pagawean
 75. Harigu manukeun = dadana nyohcor ka hareup
 76. Haripeut ku teuteureuyan = gancang kapincut ku pangbibita
 77. Harewos bojong = ngaharewos tapi kadenge ku batur
 78. Handap lanyap = omonganna lemes tapi ngahina
 79. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe = kahadean mangtaun-taun leungit ku kagorengan sakali
 80. Heureut pakeun = kurang kaboga
 81. Hampang leungeun = gancang tunggal-teunggeul
 82. Iwak nangtang sujen = ngadeukeutkeun pibahayaeun
 83. Inggis batan maut hinis = paur pisan
 84. Jalma atah warah = teu narima didikan sacukupna
 85. Jati kasilih ku junti = pribumi kaelehkeun ku semah
 86. Jauh-jauh panjang gagang = jauh-jauh teu beubeunangan
 87. Kawas anjing tutung buntut = teu daek cicing
 88. Kawas anjing kadempet lincar = gogorowokan menta tulung
 89. Kawas bueuk meunang mabuk = ngeluk taya tangan pangawasa atawa jempe teu nyarita
 90. Kurung batok = tara indit-inditan jauh
 91. Kawas beusi atah beuleum = beungeutna beureum awahing ambek
 92. Kokolot begog = budak pipilueun ngomong kana urusan kolot
 93. Kawas nu dipupul bayu = leuleus taya tangan pangawasa
 94. Kumaha geletuk batuna, kecebur caina = kumaha behna
 95. Kejot borosot = gancang nyokot kaputusan teu dipikir heula
 96. Kabawa ku sakaba-kaba = kabawa ku nu teu puguh
 97. Kahieuman bangkong = jiga beunghar pedah katitipan barang batur
 98. Katempuhan buntut maung = batur nu boga dosana, urang nu katempuhanna
 99. Kawas cai dina daun taleus = taya tapakna
 100. Kawas jogjog mondok = teu daek repeh
 101. Kelek jalan = deukeut, tapi jalanna taya nu leumpang
 102. Kawas jeles kasaatan = teu daek cicing
 103. Kawas gaang katincak = jempe
 104. Kawas hayam panyambungan = lumbang-limbung teu puguh cabak
 105. Kawas kuda leupas ti gedogan = ngarasa bebas
 106. Kaciwit kulit kabawa daging = anak nu boga dosana, kolot kababawa
 107. Kandel kulit beungeut = euweuh kaera
 108. Kujang dua pangadekna = pagawean nu maksudna dua cabak
 109. Kokoro manggih mulud = makmak-mekmek
 110. Kawas kedok bakal = goreng patut pisan
 111. Kaliung kasiput = loba baraya beunghar
 112. Kawas kapuk kaibunan = leuleus taya tangan pangawasa
 113. Kalapa bijil ti cungap = rusiah dicaritakeun ku sorangan
 114. Kawas kacang ninggang kajang = nyaritana capetang tur gancang
 115. Kawas nyoso malarat rosa = sangsara pisan
 116. Kulak canggeum = milik nu geus dtangtukeun ku Gusti Alloh
 117. Kembang buruan = budak nu keur resep ulin
 118. Kawas leungeun palid = uyup-ayap teu daek cicing
 119. Kawas lauk asup kana bubu = hese rek kaluar
 120. Kawas merak = beuki kana cengek
 121. Kawas cucurut kaibuan = goreng patut pisan, kulimis
 122. Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak = sauyunan
 123. Leuleus awak = daekan
 124. Leuleus jeujeur liat tali = gede tinimbangan
 125. Laer gado = tara daek repeh; resepna barangpenta ; kabitaan
 126. Leutik-leutik ngagalitik = awakna leutik tapi gede kawani
 127. Landung kandungan laer aisan = gede tinimbangan
 128. Lalaki langit, lalanang jagat = gagah perkasa
 129. Lauk buruk milu mijah = marok-marokkeun maneh
 130. Lesang kuras = teu bisa nyekel duit
 131. Leumpeuh yuni = teu kuat nenjo nu cilaka
 132. Lodong kosong ngelentrung = jalma loba omong, pangartina kosong/ saeutik
 133. Loba luang jeung daluang = loba pangaweruhna
 134. Leutik ringkang gede bugang = manusa awakna leutik jiwana gede
 135. Legok tapak genteng kadek = loba pangalaman
 136. Meungpeun carang ku ayakan = api-api teu nyaho padahal nyaho
 137. Murag bulu bitis = teu betah cicing di imah
 138. Mindingan beungeut ku saweuy = ngarusiahkeun hiji perkara padahal batur geus nyahoeun
 139. Miyuni kembang = loba nu mikaresep
 140. Miyuni tai = loba nu mikangewa
 141. Miyuni kohkol = nasibna diteunggeulan wae batur
 142. Monyet dibere sesengked = nu rek jahat dibere parabot
 143. Mipit teu amit, ngala teu menta = cocorokot kana barang batur
 144. Monyet ngagugulung kalapa = boga elmu teu nyaho maksudna
 145. Mopo memeh nanggung = ngarasa hoream memeh digawe
 146. Maut nyere ka congona = sangsara ka kolotnakeun
 147. Malengpeng pakel ku munding = migawe nu moal hasil
 148. Nu asih dipulang sangit = kahadean dibales ku kagorengan
 149. Nete taraje nincak hambalan = tartib mapay ti handap
 150. Nyeri beuheung sosonggeteun = ngalieukan nu rek datang tapi teu jol bae
 151. Ngajul bentang ku asiwung = pagawean nu moal kahontal hasilna
 152. Ngabuntut bangkong = teu puguh tuluyna
 153. Nyolong bade = bangun bageur tapi jahat
 154. Nyeungeut damar di suhunan = barangbere hayang kapuji
 155. Nyaah dulang = ka budak ngurus daharna wungkul, pendidikannana teu dipirosea
 156. Ngeplek jawer = taya wawanen
 157. Ngadaun ngora = jadi rame
 158. Nyoo gado = ngunghak
 159. Nyalindung ka gelung = nu teu boga, kawin ka awewe beunghar
 160. Ngadu geulis = paalus-alus
 161. Ngarep-ngarep kalangkang heulang = ngarep-ngarep rejeki bari teu usaha
 162. Neundeun piheuleut = ngajak goreng
 163. Ninggang kana kekecrek = nya goreng rupa, nya goreng lampah
 164. Ngalungkeun kuya ka leuwi = nitah balik ka lemburna
 165. Ngawur kasintu nyieuhkeun hayam = ari ka batur bageur, ari ka dulur medit
 166. Ngaboretekeun liang tai di pasar = nembongkeun wiwirang sorangan
 167. Ngadeupaan lincar = api-api ngaliwat hayang diaku ; ngareup-ngareup pamere
 168. Nyiduh ka langit = sahandapeun mapatahan ka saluhureun
 169. Ngeupeul ngahuapan maneh = ngaluskeun hiji perkara pikeun kauntungan pribadi
 170. Nangkeup mawa eunyeuh = ditulungan ahirna nyilakakeun ka nu nulungan
 171. Ngadek sacekna nilas saplasna = nyarita sajalantrahna
 172. Nyieun pucuk ti girang = miheulaan nyieun pipaseaeun
 173. Ngageuingkeun macan turu = ngahudang piambekeun batur
 174. Nulak cangkeng dina kelek = ngarasa luhur diri
 175. Oray nyampeurkeun paneunggeul = nyamperkeun pibahayaeun
 176. Paanteur-anteur julang = silih anteurkeun
 177. Panjang leungeun = daek puak-paok
 178. Panjang lengkah = jauh panyabaanana ; loba pangalamanana
 179. Pindah pileumpangan = robah adat
 180. Paeh teu hos, hirup teu neut = gering ngalanglayung
 181. Pacikrak ngalawan merak = jalma hina ngalawan nu mulya
 182. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir = jalma lemah ngalawan nu kuat
 183. Pupulur memeh mantun = menta buruhan memeh digawe
 184. Puraga tamba kadenda = digawe tamba lumayan
 185. Pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian = pakia-kia teu daek sauyunan
 186. Rea ketan rea keton = taya kakurang
 187. Silih jenggut jeung nu dugul = silih tulungan jeung nu teu boga
 188. Saciduh metu saucap nyata = sakti, ucapannana tara nyalahan
 189. Sisit kadal = goreng milik
 190. Sibanyo laleur = ngan saliwat geus beak deui
 191. Saur manuk = ngajawab bareng
 192. Sieun meubeut meulit = sieun kabawa
 193. Teu gedag bulu salambar = taya kasieun
 194. Titip diri sangsang badan = mihapekeun maneh
 195. Teu beunang dikoet ku nu keked = medit pisan
 196. Ti kikirik nepi ka jadi anjing = ti bubudak nepi ka sawawa
 197. Ti ngongkoak nepi ka ngungkueuk = ti ngora nepi ka kolot
 198. Teng manuk teng, anak merak kukuncungan = kalakuan kolot nurun ka anakna
 199. Tuturut munding = sagala rupa nurutkeun batur
 200. Wawuh munding = wawuh ngan saliwat
Demikian sajian informasi mengenai 200 Conto Babasan Jeung Paribasa Sunda yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga sajian berikut ini bermanfaat !!! ...

Labels: Sundanese

Thanks for reading 200 Contoh "Babasan Jeung Paribasa Sunda". Please share...!

0 Komentar untuk "200 Contoh "Babasan Jeung Paribasa Sunda""

Your comment for me, please!

Back To Top
close